ฟรี
 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

               “โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ) บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ ดำรงชีวิตวิถีใหม่ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

       1.  บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
       2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจรรยา มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
       3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
       4. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       5. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
       6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่ดี

 

เป้าประสงค์

              เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลในปี 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังนี้
             1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
             2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรยา มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
             4. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบเป็นที่ยอมรับของงสาธารณชน
             5. มีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียน มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืน
             6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ
             7. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่ดี เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน